მშობელთან შუამავალი

მშობელს უჩემოდ ვერ ნახავ, ამას გიქადის მავანი
“ექსკლუზიური უფლებით, მშობელთან შუამავალი”.
რაოდენ არ უნდა დაშვრე დებსა და ძმებზე ზრუნვითა,
რაგინდ არ უნდა უზიდო საქმენი ქველნი ურმითა,
თუკი ჩემთან არ შეჰკარი ხელშეკრულება პირადი,
ჩემი ბეჭდით არ გაჰფანტე შენი კედლების წყვდიადი,
არ გაგიკარებს მშობელი, ობლად მიგაგდებს ჭირშია,
ალაყაფის კარს ჩარაზავს, ჩალას გაგავლებს პირშია…

ნუთუ გჯერა რომ მშობელმა მეურვეს გადაგაბარა,
გულცივად გაგანაპირა, გზას შინისაკენ გაგყარა?
იქნებ მეურვე ყალბია? გზამცდარი ან თვითმარქვია?
თავად განსაჯე, თამამად, ასეთ მოამბეს რა ჰქვია.

10 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *